Prawa konsumenta

Konsument jako podmiot słabszy w relacji z przedsiębiorcą jest chroniony prawnie. Przy nabyciu towaru obejmuje go wiele uprawnień, w tym prawo do informacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wyboru i pozytywnego załatwienia reklamacji. Oznacza to, że przedsiębiorca oferujący swój produkt musi zadbać o jego właściwe walory. Najistotniejszymi uprawnieniami konsumenta są te, które wynikają z nabycia wadliwego towaru czyli takiego, którego cechy nie odpowiadają ofercie sprzedawcy. Mowa tu o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, która występuje w sytuacji, gdy towar nie posiada takich cech i zastosowań, o jakich przekonywał nas sprzedawca. W takim przypadku konsument może towar zareklamować z uwagi na jego wadę fizyczną lub prawną. Podstawą jest rękojmia, którą objęte są wszystkie towary konsumpcyjne, a odpowiedzialność ponosi sprzedawca. Konsument w ramach reklamacji może zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia jego ceny i odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, tylko pod pewnymi warunkami może zaproponować inny sposób załatwienia sprawy. Ma to wynikać
z dostępności i szybkości wymiany lub naprawy towaru i z istotności wady oraz tego czy towar był już wcześniej reklamowany. Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia ujawnienia się wady, najlepiej jednak zrobić to od razu po jej zauważeniu i od razu też zgłosić swoje żądania. Koszty wymiany, naprawy i dostawy reklamowanej rzeczy ponosi sprzedawca.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dodatkowych określonych w ustawie (specjalny transport, zwrot za częściowe spełnienie świadczenia).
Zakup towarów przez Internet również podlega powyższym regułom.