RODO – prosta sprawa

RODO

To, co ważne dla osoby fizycznej, której dane są przetwarzane, można ująć w jednym zdaniu. Każdy powinien być świadomy co jest jego danymi i do czego dane te mogą służyć.

Ponieważ często nie wiemy po co komuś nasze dane – albo niepotrzebnie nie zgadzamy się na przetwarzanie albo wręcz przeciwnie – pozwalamy to robić bez naszej potrzeby i żywotnego interesu. Rozporządzenie  Ogólne UE – RODO wprowadziło nieistniejący do tej pory przywilej osoby fizycznej czyli tzw. „prawo do zapomnienia”. Żeby z niego skorzystać trzeba być świadomym po co komu nasze dane, kiedy powinien on bez naszej interwencji je usunąć czy też zniszczyć ( to dwie różne operacje), a także kiedy sami możemy tego żądać.

Nasze dane (wszystkie informacje o nas, z uwzględnieniem ich charakteru, który jasno wskazuje możliwość naszej identyfikacji – nie jest nim więc samo imię) mogą być przetwarzane na podstawie – umowy, której jesteśmy stroną, naszej zgody, której udzielimy osobiście ze szczegółami, a także na podstawie ustawy, która daje prawo danemu podmiotowi nasze dane przetwarzać.

Umowa – to zazwyczaj porozumienie dotyczące jakiejś dziedziny życia, którą zawieramy w naszej sprawie i podajemy w niej imię, nazwisko, adres, PESEL, a także adres poczty elektronicznej i wszystkie te dane podajemy dobrowolnie dla celów realizacji umowy. Jeśli druga strona zacznie dane przetwarzać poza umową, na inne swoje potrzeby, przekazywać je dalej i nie porozumiewa się z nami co do celu tego przetwarzania – jest to zabronione. Często w umowie zakupu znajdą się na przykład zapisy umożliwiające wysyłanie nam materiałów marketingowych, nowych ofert itp. Wtedy nasz adres i nazwisko może być  przetwarzane dla tego celu.

Zgoda – to oświadczenie, w którym zgadzamy się, by inny podmiot przetwarzała nasze określone dane we wskazanym w zgodzie celu i przez wskazany tym celem czas. Wyrażamy w ten sposób akceptację, by nasze dane na przykład publikować ( np. ogłoszenie o wygranym konkursie, fotografia z wycieczki szkolnej) albo używać ich przy realizacji zadań danego podmiotu ( np. wypożyczenie sprzętu, wydanie karty rabatowej).

Ustawa – to przepis, który pozwala podmiotowi na gromadzenie naszych danych bez naszej zgody. Istnieje szereg przepisów, które dają prawo instytucjom, organom lub też podmiotom prywatnym na przetwarzanie danych, ponieważ cel tego przetwarzania wynika bezpośrednio z ustawy – np. dokumentacja medyczna,  rejestr aktów notarialnych, działalność organów ścigania, obowiązki pracodawcy, ubezpieczyciela itp.

W każdej z powyższych sytuacji podmiot przetwarzający nasze dane musi nas o tym poinformować, wyjaśnić cel i zakres przetwarzania, wskazać czas przetwarzania i przede wszystkim kategorie i rodzaj danych.  To istotne dla każdego, bo dzięki tej informacji będzie on mógł korzystać ze swoich praw, wśród których jest prawo do żądania wydania kopii danych osobowych, uzyskiwania informacji komu, kiedy, w jakim celu nasze dane udostępniono, a przede wszystkim żądać ich usunięcia.

Prawa osób małoletnich w zakresie ochrony ich danych osobowych wykonuje rodzic lub opiekun prawny.